Årsmöte!

Årsmöte!

När

februari 16, 2023    
18:30 - 21:00

Var

Lunds brukshundklubb
Nöbbelövs Mossaväg 12, Lund, Sweden, 22660, Skåne

Event Type

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet.
 6. Val av ordföranden för punkt 12.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.
 9. Redogörelse för balans och resultaträkning för 2022-01-01 till 2022-12-31.
 10. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.
 11. Fastställande av redovisad balans och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2022-01-01 till 2022-12-31.
 13. Genomgång av motioner.
 14. Genomgång av förslag till verksamhetsplan för år 2023
 15. Genomgång av förslagen till för planen hörande budget, inklusive ersättningar för 2023.
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2023
 17. Fastställande av medlemsavgift för 2024.
 18. Beslut om motioner enligt punkt 13.
 19. Val av
  1. Ordförande
  2. Vice ordförande
  3. Sekreterare
  4. Kassör
  5. Ledamöter i styrelsen
  6. Suppleanter till styrelsen
  7. Revisorer
  8. Revisorssuppleanter
  9. Valberedning
  10. Ombud för distriktsmöten
 20. Frågan om omedelbar justering av val enligt punkt 19
 21. Anmälan om av LHU utsedd ledamot att adjungeras till styrelsen.
 22. Övriga frågor.
 23. Mötets avslutande.