Kallelse till årsmöte 14:e februari 2024 kl 19:00

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet
 6. Val av ordförande för punkt 12
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2023
 9. Redogörelse för balans- & resultaträkning for året 2023
 10. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 11. Fastställande av redovisad balans- & resultatet samt beslut om ekonomiska dispositioner
 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende året 2023
 13. Genomgång av motioner
 14. Genomgång av förslag till verksamhetsplan för år 2024
 15. Genomgång av förslagen till för planen hörande budget, inklusive ersättningar för 2024
 16. Fastställande av verksamhetsplan & budget för 2024
 17. Fastställande av medlemsavgift 2025
 18. Beslut om motioner enligt punkt 13
 19. Val av förtroendepositioner
 20. Frågan om omedelbar justering av val enligt punkt 19
 21. Anmälan om av LHU utsedd ledamot att adjungeras till styrelsen
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga i god tid innan mötet.