Välkommen till årsmöte söndagen 20/2 18:30

Vi hoppas kunna vara i klubbstugan, men om coronan kräver så kan mötet komma att hållas i inomhushallen.

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
  protokollet.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet.
 6. Val av ordföranden för punkt 12.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.
 9. Redogörelse för balans och resultaträkning för 2021-01-01 till 2021-12-31.
 10. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.
 11. Fastställande av redovisad balans och resultaträkning samt beslut om ekonomiska
  dispositioner.
 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2021-01-01 till 2021-12-31.
 13. Genomgång av motioner.
 14. Genomgång av förslag till verksamhetsplan för år 2022
 15. Genomgång av förslagen till för planen hörande budget, inklusive ersättningar för 2022.
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022
 17. Fastställande av medlemsavgift för 2023.
 18. Beslut om motioner enligt punkt 13.
 19. Val av
  a. Ordförande
  b. Vice ordförande
  c. Sekreterare
  d. Kassör
  e. Ledamöter i styrelsen
  f. Suppleanter till styrelsen
  g. Revisorer
  h. Revisorssuppleanter
  i. Valberedning
  j. Ombud för distriktsmöten
 20. Frågan om omedelbar justering av val enligt punkt 19
 21. Anmälan om av LHU utsedd ledamot att adjungeras till styrelsen.
 22. Övriga frågor.
 23. Mötets avslutande.
  Datum för konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen beslutas efter årsmötet.